ด้านคุณภาพน้ำ
ข้อมูลคุณภาพน้ำ

ข้อมูลคุณภาพน้ำ
         ในการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำนิยมใช้ค่าดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อบอกคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร โดยค่าดัชนีคุณภาพน้ำนี้คำนวณจากค่าตัวแปรต่างๆ ที่ตรวจวัดได้แล้วทำการคำนวณซึ่งค่าที่ได้จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 (0 เท่ากับคุณภาพต่ำที่สุด และ 100 เท่ากับคุณภาพดีที่สุด)  โดยคณะวิจัยจะนำค่าดัชนีคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ได้เทียบกับค่ามาตรฐานของกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ลักษณะการทำงาน
         คณะวิจัยจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำที่มีอยู่เดิมและข้อมูลคุณภาพน้ำจากการสำรวจภาคสนามตลอดระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี โดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ซึ่งแบ่งค่ามตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตามการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ และนำมาเปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index : WQI) 

ตารางแสดงคุณภาพน้ำเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ

 ดัชนีคุณภาพน้ำ

 ค่าคุณภาพน้ำ

 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ

 0-30

 ไม่ดีมาก

 5

 31-60

 ไม่ดี

 4

 61-70

 ปานกลาง

 3

 71-90

 ดี

 2

 91-100

 ดีมาก

 1


ข้อมูลเพิ่มเติม การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำตามประเภทแหล่งน้ำ อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ, 2547

ดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index : WQI)
     เป็นการนำค่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการตรวจวัดในพื้นที่มาคำนวณด้วยวิธี Unweighted Mulitiplication Rever Water Quality Index เพื่อนำมาแสดงแสดงถึงระดับคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ใด ซึ่งการคำนวณค่าดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไปนี้คิดจากการรวมคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำ 9 ดัชนี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ออกซิเจนละลายน้ำ (DO), ของแข็งทั้งหมด (TS), แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล (Fecal Coliforms), ไนเตรท (NO3), ฟอสเฟต (PO43-), ความขุ่น (Turbidity), อุณหภูมิของน้ำ (Temp), ค่าบีโอดี (BOD)

ข้อมูลเพิ่มเติม การคำนวณค่าดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (General Water Quality Index, WQI) อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ, 2547


ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ที่มีผลต่อบ่อเลี้ยงปลา
คลิก <ตรวจสอบค่า>